TERMA PEMBELIAN

SYARAT PEMBELIAN AM

 

ARTIKEL 1: DEFINISI

« Pembeli » bermaksud syarikat Skubai Trading.

« Barang  » bermaksud semua objek yang dihantar ke Skubai Trading oleh penjual.

« Penjual » bermaksud pelanggan, setiap orang berusia lebih 18 tahun, berkontrak dengan Skubai Trading.

« Syarat Pembelian Am » bermaksud syarat pembelian umum yang berkaitan dengan hubungan antara Skubai Trading dan penjual.

« Tarikh pembayaran » bermaksud tarikh Skubai Trading mengeluarkan pembayaran, mengikut pasal 9 syarat pembelian am ini.

« Borang pengembalian » merangkumi semua unsur yang diperlukan penjual untuk menghantar penukar pemangkinnya(s) ke Skubai Trading.

 

ARTIKEL 2: SKOP PERMOHONAN

Syarat Pembelian Am berlaku untuk sebarang proposal belian antara Penjual dan Pembeli (Skubai Trading). GPC ini menentukan istilah hubungan untuk semua operasi belian dan jualan yang terpakai antara Skubai Trading dan penjualnya dalam memperoleh catalytic converter yang digunakan.

Perintah oleh Pelanggan borang pengembalian mengambil sokongan tanpa batasan atau rizab untuk Syarat Pembelian Am ini, yang menyatakan dan mengakui mempunyai pengetahuan yang sempurna tentangnya, dan dengan itu melepaskan hak untuk membuat apa-apa bentuk tuntutan berdasarkan mana-mana dokumen lain yang bercanggah.

 

ARTIKEL 3: PREKONDISI

Pembeli menjamin Skubai Trading:

- Menjadi 18 tahun ke atas dan mempunyai kapasiti undang-undang penuh.

- Memiliki catalytic converter atau diberi kuasa untuk melupuskannya. (Skubai Trading boleh menuntut, mengikut budi bicara mutlaknya, bukti harta atau hak untuk melupuskan catalytic converter - bahawa catalytic converter bebas daripada sebarang hak, tidak tertakluk kepada apa-apa pemecahan, tidak diperuntukkan kepada sebarang waranti obligasi hutang dan tidak dituntut oleh mana-mana pihak lain).

- Bahawa catalytic converter belum diperoleh oleh apa-apa perbuatan haram yang dilarang oleh undang-undang pidana, seperti pencurian, dan tidak dapat dikaitkan dengan satu.

- Bahawa penjualan catalytic tidak mempunyai objektifnya sebagai suatu perbuatan haram yang dilarang oleh undang-undang pidana, seperti penyembunyian; bahawa surat dan / atau peruntukan dan / atau penyambung penukar pemangkin kepada Skubai Trading tidak mengambil bahagian dalam pengubahan wang haram atau tidak menyebabkan pelanggaran undang-undang Skubai Trading yang terpakai.

- Untuk bertindak atas namanya dan bagi pihaknya, dan bukan sebagai ejen atau wakil.

 

ARTIKEL 4: PESANAN

4.1 Umum

Catalytic converter mesti dihantar oleh Penjual ke pusat rawatan pakej Skubai Trading. Selaras dengan peruntukan undang-undang yang terpakai untuk melawan pengubahan wang haram dan penyembunyian dan transaksi logam berharga, Penjual mungkin dikehendaki untuk memberikan salinan dokumen identiti Skubai Trading.

Skubai Trading menasihati Penjual untuk mengambil gambar catalytic converter sebelum menghantarnya untuk mendapatkan justifikasi tambahan. Penjual mesti memberikan sampul surat balik ke pejabat pos dan menyimpan cara penghantarannya, pengesahan yang mengesahkan penghantaran dibuat kepada Skubai Trading.

Skubai Trading menyimpan semua hak untuk tidak menerima penghantaran yang kelihatan rosak, dibuka semasa pengangkutan. Penghantaran sedemikian hendaklah dikembalikan kepada Penjual tanpa liabiliti Skubai Trading yang terlibat.

4.2 Pesanan di luar laman web

Skubai Trading hanya boleh dipertanggungjawabkan atas pesanan yang dibuat oleh wakil-wakil yang diberi kuasa secara sah untuk menjalankan kontrak pembelian. Pesanan ini mestilah secara bertulis.

4.3 Pesanan Elektronik

Penjual boleh mengenal pasti catalytic converter yang dia mahu jual dengan mencipta jualan melalui katalog dalam talian https://www.skubai.com.my/. Penjual bertanggungjawab membungkus produk, mencetak label penghantaran prabayar dan lulus ke perkhidmatan pos tidak lewat dari tiga (3) hari dagangan selepas pesanan telah disahkan. Penyertaan untuk harga penghantaran boleh disimpulkan.

 

ARTIKEL 5: SIFAT BARANG

Skubai Trading membeli catalytic converter yang digunakan untuk penapisan. Harga jualan dinilai oleh Skubai Trading berdasarkan berat setiap logam berharga yang terkandung dalam objek dan bukan pada nilai hipotetis item yang tidak rosak. Akibatnya, harga yang ditawarkan oleh Skubai Trading boleh lebih rendah daripada nilai jualan semula.

 

ARTIKEL 6: PERUBAHAN KONTRAK

Dengan menghantar Barangan kepada Skubai Trading, Penjual merumuskan, kepada Skubai Trading, tawaran firma untuk menjual Barangan yang dihantar. Selepas penilaian pakar terhadap Barangan, Skubai Trading akan memutuskan sama ada mahu membeli Barangan.

Sekiranya Skubai Trading memutuskan demikian, ia akan memaklumkan Penjual itu dalam masa empat puluh lapan (48) jam selepas penilaian, melalui pos atau emel dan akan diteruskan, pada hari yang sama, kepada pembayaran seperti yang ditunjukkan dalam pasal 9 di bawah. Pemberitahuan penerimaan jualan oleh Skubai Trading adalah tarikh pembentukan kontrak.

 

ARTIKEL 7: PEMINDAHAN PEMILIKAN

Pemindahan pemilikan Barangan dan pemindahan risiko kehilangan dan kerosakan yang berkaitan dengannya, akan berkuatkuasa sebaik sahaja barangan tersebut telah diterima oleh Pembeli. Perjalanan Barang itu oleh itu pada risiko Penjual, yang boleh, dalam hal kerosakan, membuat tuntutan kepada pengangkut di bawah syarat-syarat pengawalseliaan. Pembeli tidak boleh bertanggungjawab dalam apa jua cara.

 

ARTIKEL 8: HARGA

Harga barang ditentukan mengikut berat logam berharga dan harga pasaran saham hari ini. Harga penebusan produk di euro atau GBP termasuk cukai. Harga tetap, tidak boleh dipulihkan dan tidak termasuk kos pemprosesan, pengangkutan dan penghantaran pesanan yang mana bayaran berasingan boleh dikenakan.

Atas pembayaran harga jualan, Skubai Trading menghantar e-mel kepada Penjual yang mengandungi perjanjian pembelian termasuk maklumat yang relevan: keterangan barang, kuantiti untuk setiap rujukan, nilainya dan istilah pembayarannya.

 

ARTIKEL 9: TERMA PEMBAYARAN

Untuk pembelian, Skubai Trading akan meneruskan pembayaran yang ditentukan selepas penilaian Barang serta memberi tahu Penjual keputusannya untuk membeli Barang, yang bererti dalam waktu empat puluh lapan (48) jam selepas penilaian Barang.

Kelewatan empat puluh lapan (48) masa yang dinyatakan di atas tidak bermakna kemasukan kredit yang berkesan pada akaun bank Penjual tetapi pesanan pemindahan dibuat oleh Skubai Trading. Jika tempoh kelewatan 48 jam yang dinyatakan di atas tamat pada hujung minggu atau cuti bank, hari-hari ini tidak diambil kira dalam pengiraan tempoh masa.

Pembayaran akan dibuat dengan cara yang dipilih oleh Penjual (cek, pemindahan bank, pemindahan Paypal). Skubai Trading ingin menarik perhatian Penjual untuk dimaklumkan dan memenuhi kewajipan fiskalnya mengikut peruntukan yang berkaitan.

 

ARTIKEL 10: PEMATUHAN DAN KUALITI PRODUK

Pakej tiba di Skubai Trading dengan perkhidmatan pos. Selepas menerima, Skubai Trading memeriksa Barang yang dihantar untuk kuantiti serta kualiti.

Jika selepas semakan kualiti ini, Skubai Trading menyedari terdapat kesilapan semasa pengesahan perintah perintah untuk kuantiti atau masalah pada kualiti, Skubai Trading akan membuat tawaran baru kepada Penjual melalui e-mel:

  • Skubai Trading menawarkan harga jualan baru.
  • Skubai Trading menawarkan untuk memulangkan barangan kepada Penjual.

Sekiranya tidak diterima dalam masa tujuh (7) hari dari cadangan baru yang dihantar, barang akan dikembalikan kepada Penjual, dengan pemindahan Barang yang dibuat semasa menandatangani. Yuran berkaitan dengan pemulangan Barang adalah semata-mata tanggungjawab Penjual.

 

ARTIKEL 11: TANGGUNGJAWAB

Skubai Trading tidak bertanggungjawab untuk kerosakan langsung yang dialami oleh Penjual akibat daripada pelaksanaan tidak dilaksanakan terhadap kewajibannya mengenai Syarat-syarat Umum dan kontrak-kontrak penjualan yang dikaitkan dengannya. Jika barangan ditolak oleh Skubai Trading seperti yang dinyatakan dalam Perkara 10 di atas, Penjual tidak akan dapat memegang tanggungjawab Skubai Trading atas dasar pembaziran masa yang dialami kegagalan operasi.

Skubai Trading tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang kelewatan pelaksanaan tanpa akibat force majeure.

Skubai Trading berhak untuk memulakan apa-apa tindakan undang-undang terhadap Penjual yang tidak dapat mewajarkan keluarannya atau terlibat dengan pemilikan secara haram.

Juga, tanggungjawab 'Skubai Trading tidak boleh terlibat dalam apa jua cara sekiranya Penjual tidak terlibat dalam asal Barang-Barangnya. Selain itu, Penjual waran Skubai Trading terhadap dan / kemungkinan atau kemungkinan tersembunyi, khususnya mengenai asal barang yang dijual.

 

ARTIKEL 12: PERUBAHAN TERMA-TERMA

Skubai Trading berhak mengubahsuai Terma ini pada bila-bila masa. Dalam keadaan sedemikian, Penjual hendaklah tetap tertakluk kepada Terma yang berkuat kuasa pada tarikh penghantaran Barang ke Skubai Trading.

 

ARTIKEL 13: PEMINDAHAN – PENGIRAAN

Skubai Trading mempunyai hak untuk menjual semua atau sebahagian daripada hak dan kewajipan yang ada di bawah Syarat ini tanpa menjejaskan skop hak dan kewajipan Penjual.

 

ARTIKEL 14: PEMBATALAN - TOLERANSI – PENGECUALIAN

Hakikat bahawa Skubai Trading boleh meninggalkan tuntutan pelanggaran mana-mana peruntukan Syarat-syarat ini tidak akan menghalang pelaksanaan selanjutnya fasal ini dan tidak boleh dianggap penepian pelanggaran lain.

Begitu juga, toleransi untuk penggunaan terma dan syarat Terma ini tidak akan pernah, apa saja yang mungkin tempoh atau kekerapan, dianggap sebagai pengubahsuaian atau penghapusan Terma dan Syarat ini.

Akhirnya, pembatalan yang boleh menjejaskan mana-mana peruntukan Terma ini, secara keseluruhan atau sebahagian, tidak akan menjejaskan Selebihnya Terma, yang akan terus berkuatkuasa tanpa perubahan.

 

ARTIKEL 15: UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN – PERHUBUNGAN

Terma ini dikawal oleh Undang-Undang Thailand, di mana pejabat-pejabat Skubai Trading didaftarkan, dan apa-apa pertikaian atau pertikaian yang mungkin timbul daripada tafsiran atau pelaksanaannya akan menjadi bidang kuasa eksklusif Mahkamah Thailand.